START    >   KOMUNIKAT

Ochrona danych osobowych

Czytelników: 50       Dodano:   2018.05.25


 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku z siedzibą 37-400 Nisko, ul. Piaskowa 15;

 

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : psp3nisko@op.pl, telefonicznie nr tel. 15 841 21 71, listownie na adres Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15, 37-400 Nisko, kontakt osobisty w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15, 37 – 400 Nisko;

 

  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie  art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu realizacji zadań ustawowych określonych w USTAWIE  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650 oraz USTAWY  o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ;

 

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 );

 

  • Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 Pozostałe dokumenty

2018.08.01
Terminy tzw. „ostatnich wtorków miesiąca” w roku szkolnym 2017/2018
czytaj >>
2018.06.19
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów
czytaj >>
2018.05.25
Ochrona danych osobowych
czytaj >>
2017.10.16
Terminy tzw. „wywiadówek” w roku szkolnym 2017/2018
czytaj >>
2017.09.01
Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018
czytaj >>
2017.05.26
Sieć szkół podstawowych i gimnazjów od 1 września 2017 r.
czytaj >>
2016.12.16
Lista instytucji współpracujących ze szkołą na rzecz poprawy bezpieczeństwa
czytaj >>
2016.12.16
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
czytaj >>

Przydatne odnośniki